Seznamte se s návrhem revitalizace

Revitalizace

Celou revitalizací a zapojením místních obyvatel do její přípravy Vás provede publikace „Placebook“. Dozvíte se v něm více o historii i současnosti areálu betonárny v Hloubětíně. Následují informace o projektu revitalizace areálu, o náplni a podobě nové zástavby, doplnění veřejné vybavenosti, řešení veřejných prostranství a celkové prostupnosti území, včetně dopravního řešení. Podrobně je popsáno jak zapojení veřejnosti do přípravy návrhu revitalizace, tak způsob zohlednění komentářů a připomínek. V závěru publikace najdete odpovědi na nejčastější otázky, které byly vzneseny během setkání s veřejností a konzultace návrhu.

Placebook si můžete prohlédnou níže, nebo stáhnout na tomto odkazu.

Principy revitalizace

Analýzy současného stavu území ukazuje jeho hodnoty a problémy. Principy návrhu revitalizace pak to, jakým způsobem na ně návrh reaguje.

Analýza současného stavu
Hlavní principy návrhu
Hodnoty území

Hlavní hodnoty území, které budou v návrhu využity a posíleny.

 1. Rokytka a na ni vázaná přírodní území různého charakteru nabízejí prostor pro trávení volného času a relaxaci.
 2. Lokalita je velmi dobře obsloužena městskou veřejnou dopravou, která poskytuje dobré spojení s centrem Prahy a okolím.
 3. Území je napojeno na celoměstsky významné pěší cesty a cyklotrasy. Podél západní hranice území je vedena cyklostezka A26 spojující východní část Prahy s centrem města. Podél Rokytky vedou pěší stezky a hojně využívaná fitness stezka.
 4. Blízkost centra Starého Hloubětína se zámkem, kostelem, hostincem, komunitním centrem s knihovnou a další základní občanskou vybaveností.
 5. Nové lokální centrum a občanská vybavenost v lokalitě Saarinenova.
 6. Lokalita je napojena na funkční a dostatečně kapacitní dopravní a technickou infrastrukturu – komunikace a inženýrské sítě.
!Problémy území

Problémy, které se revitalizace snaží vyřešit nebo alespoň vytvořit podmínky pro jejich eliminaci v budoucnu.

 1. Areál stávající betonárny tvoří bariéru v území, je nutné jej obcházet.
 2. Okolí areálu je zanedbané a opuštěné, je zde řada nevyužitých pozemků.
 3. Stávající zástavba i areál betonárny jsou odděleny komunikacemi Poděbradskou a Kbelskou od Hloubětína, nefungují vazby na jeho historické centrum.
 4. Cyklostezka A26 je na vysokém náspu, tvoří bariéru v území a nástup na ni není komfortní.
 5. Rokytka a na ni vázaná zeleň a cesty dnes nejsou od východu dobře dostupné. Rokytka sama tvoří kvůli malému počtu lávek bariéru v prostupnosti území.
 6. Park Zahrádky je při pěkném počasí přelidněn a pěší vazby na zeleň podél Rokytky jižně od ulice Poděbradské nejsou komfortní.
 7. V lokalitě je nedostatek občanské vybavenosti, služeb, maloobchodu i míst pro setkávání obyvatel a komunitní aktivity.
 1. Nová čtvrť bude prostupná a přístupná veřejnosti všemi směry. Výrazně se tak zlepší dostupnost stanice metra Hloubětín nebo přístup k zelenému koridoru podél Rokytky i cyklotrasy A26 pro obyvatele z okolí. Vznikne nové propojení pro pěší a cyklisty s ulicí Konzumní.
 2. Nové bytové domy podél tramvajové trati budou navazovat svojí formou a výškou na stávající zástavbu v ulici Na Obrátce.
 3. Investor využije koeficient plochy dle územního plánu stavbou výškových bytových domů v jádru území. Většina pozemků tak zůstane nezastavěna, bude na nich založen veřejně přístupný park.
 4. Vznikne provázaný systém veřejných prostranství vysoké kvality, která poskytnou místa pro relaxaci v zeleni, posezení ve venkovních kavárnách nebo hru s dětmi.
 5. Bude zpřístupněn břeh a koryto Rokytky, na které bude vhodnou krajinářskou úpravou navazovat veřejný park založený v nové čtvrti.
 6. Parkovaní rezidentů bude umístěno pod zem tak, aby nezatěžovalo své okolí. Na povrchu vzniknou nová parkovací místa pro návštěvníky. Dopravní napojení nové čtvrti nezatíží existující ulice Na Obrátce a Saarinenova.
 7. Všechny domy budou mít v přízemí nebytové prostory s promyšleným mixem služeb a obchodů. Při ulici Poděbradské vznikne nová veřejná vybavenost, prostory pro obchody a služby včetně venkovních prostorů pro kavárny nebo trhy. Dojde tak k doplnění vybavenosti Hloubětína v blízkosti jeho historického centra.
 8. Na místě rozdvojení cyklostezky A26 vznikne nové veřejné prostranství pro setkávání a odpočinek s kioskem a občerstvením.
 9. Investor zrevitalizuje území mezi tramvajovou tratí a ulicí Na Obrátce. Vytvoří tak kultivované parkovací plochy se stejnou kapacitou jako dnešní zanedbané parkoviště. Nové parkovací plochy budou navazovat na zpevněný plácek u Poděbradské ulice a upravený zelený svah. Vznikne také nové propojení schodištěm i bezbariérovou rampou s ulicí Konzumní.
 10. Návrh revitalizace dále přispěje k naplňování strategických cílů hlavního města Prahy:
 • Je v maximální míře využit potenciál veřejné dopravy. Nové bydlení a občanská vybavenost vznikne ve vazbě na zastávky tramvaje a v docházkové vzdálenosti stanice metra.
 • Nové bydlení vzniká transformací průmyslového areálu, nedochází tak k rozpínání města do krajiny. Naopak v území vzniká nová kvalitní městská zeleň napojená na existující biokoridor.

Koncept veřejné vybavenosti a veřejných prostranství

Na základě podnětů, které jsme obdrželi ve veřejné konzultaci návrhu jsme rozšířili prostory určené pro veřejnou vybavenost. Díky tomuto navýšení v lokalitě přibude bistro nebo restaurace s venkovním posezením, komunitní prostor, hlídárna pro děti, potraviny, drogerie, farmářský obchod, obchod se sportovními potřebami, servisem a půjčovnou, vinárna a delikatesy, beauty salón a kadeřnictví.

Původní návrh veřejné vybavenosti
Nový návrh veřejné vybavenosti


Volnočasový areál

Potřeba místa pro sportovní vyžití starších dětí i dospělých zaznívala při setkání s veřejností opakovaně. Investor do severního cípu území umístí volnočasový areál. Fáze 1 již byla otevřena pro veřejnost. Zahrnuje multifunkční hřiště s workoutovými prvky, minirampu a drobný mobiliář. V dalších fázích by měl být doplněn pumptrack a finalizován celý areál.


Modrozelená infrastruktura

Ve stávajícím areálu betonárny je většina ploch zpevněná. Modrozelená infrastruktura hraje v revitalizaci klíčovou roli. Zeleň mezi novými domy bude „divočejšího“ charakteru s lučním trávníkem, stromy a vodními prvky. S říčkou Rokytkou bude tento zelený parter propojen pomocí nového terénního schodiště.


Dopravní infrastruktura

Areál betonárny je momentálně velká územní bariéra, která komplikuje propojení Vysočan a Hloubětína. Revitalizace tuto lokalitu otevře a vytvoří nové bezbariérové propojení s Konzumní ulicí. Území je dobře napojené na Pražskou integrovanou dopravu, a proto se dle principů pražského plánu mobility počítá s primárním využívaním veřejné dopravy.