Seznamte se s historií území

Příběh území

5000 př. n. l.

Na území Hloubětína bylo nalezeno několik zajímavých artefaktů z prehistorické doby. Je doloženo, že lidé zde žili již od 5. tisíciletí př. n. l. Usazovali se v úrodném údolí Rokytky, v okolních lesích byl dostatek zvěře i dřeva na otop. Na území Hloubětína byly nalezeny artefakty dokládající osídlení v mladší době kamenné, době bronzové i době železné.

1207

První písemná zmínka o Hloubětíně pochází z období vlády třetího českého krále Přemysla Otakara I. V první polovině 13. století vdova po Přemyslu Otakarovi I. věnovala ves Hloubětín špitálu sv. Františka, ze kterého se vyvinul církevní řád, známý jako křižovníci s červenou hvězdou. Jádro původní obce leželo na pravém břehu Rokytky kolem návsi, dnešní náměstí Ve Starém Hloubětíně. Tvořila ho tvrz, dnešní zámek Hloubětín, kostel sv. Jiří a několik usedlostí. Křižovníci měli v Hloubětíně svou rezidenci, hospodářský dvůr, faru a hospodu, později otevřeli i školu. Až do poloviny 20. století byl na návsi rybník. Kolem obce se rozprostíraly polnosti, které poskytovaly obživu pro místní.

16. století

Hloubětínem procházela od pražské Špitálské brány důležitá komunikace směrem do Hradce Králové a dále na východ království (dnešní Poděbradská ulice). Z této polohy profitovala zdejší krčma, jejíž existence se datuje do počátku 16. století.

kolem 1700

Na jihovýchod od jádra obce vystavěli křižovníci ovčín, který se postupně rozrostl v sídlo Chaloupky. To však dnes již s Hloubětínem splynulo.

Müllerova mapa Čech z roku 1720, zobrazující jihovýchodní okolí Prahy včetně obce Hloubětín. Zdroj: ČUZK

1711

Byl vystavěn současný hostinec, budova s čp. 1. Na svých cestách jej navštívili i významní panovníci jako Karel VI., Marie Terezie, Josef II. nebo Ferdinand V. Dobrotivý. Budova hostince s průčelím a bránou v klasicistickém stylu a barokní fasádou z konce 18. století je od roku 1958 památkově chráněna.

1882

Byla zřízena železniční zastávka Hloubětín na tratí do Kolína.

Hloubětín na císařském otisku mapy Stabilního katastru z roku 1841. Zdroj: ČUZK

1907

Z podnětu místních byl změněn název obce z Hloupětína na Hloubětín, protože starý název „dával podnět k mrzutostem“.

1922

Obec Hloubětín byla začleněna do hlavního města jako součást Prahy IX na základě zákona o Velké Praze.

Pohled na Hloubětín od jihozápadu v roce 1910. Vpravo škola (dům čp. 78) a uprostřed areál hloubětínského zámku (dům čp. 13). Polnosti v řešeném území je vidět v průhledu vlevo od zámku. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy

1931

Další rozvoj Hloubětína byl podpořen protažením tramvajové trati z Vysočan, která zásadně zlepšila dopravní obslužnost území.

Průhled Poděbradskou ulicí s domem čp. 1 (zájezdní hostinec) vpravo v Hloubětíně z roku 1930. Zdroj: Archiv hl. m. Prahy

30. léta

Za První republiky vznikly v Hloubětíně rovněž tři nouzové kolonie pro dělníky s nižšími příjmy, kteří si nemohli dovolit platit nájem v činžovních domech.

Výškopisný plán hl. m. Prahy s okolím (1920–1924). Zdroj: Geoportal Praha

1951

Byla postavena vozovna Hloubětín, která tak je nejmladší pražskou vozovnou.

60. léta

Byla zahájena výstavba sídliště Hloubětín, která započala modernistickou výstavbu v této části Prahy. Ve Vysočanech se rozrůstá areál ČKD Praha a pro zajištění dopravní obslužnosti je v území vybudován vlečkový systém předávacího nádraží.

Letecký snímek hl. m. Prahy z roku 1966, na kterém je již vidět vlečkový systém předávacího nádraží a zkapacitněnou ulici Kbelskou, která se následně stala částí tzv. Průmyslového polookruhu. Zdroj: Geoportal Praha

70. léta

Vzniká sídliště Lehovec, které se o dekádu později se rozšířilo až k tramvajové zastávce Lehovec. Název Lehovec je zkomoleninou původního pojmenování nedalekého vrchu Hlohovec, na kterém ve velkém rostly hlohy.

1999

Spojení s centrem Prahy se výrazně zlepšilo díky zprovoznění stanice metra Hloubětín na trase metra B.

po roce 2005

Průmyslové areály se postupně transformují na rezidenční čtvrti, ve stopě železniční vlečky je zbudována cyklostezka A26 celoměstského významu.