Seznamte se s návrhem revitalizace

Principy revitalizace

Na této stránce se můžete seznámit s hodnocením současného stavu území a s tím, jakým způsobem na něj návrh revitalizace betonárny Hloubětín reaguje. 

Celý koncept návrhu a proces zapojení veřejnosti do jeho přípravy si můžete prohlédnout v placebooku zde.

Analýza současného stavu
Hlavní principy návrhu
Hodnoty území

Hlavní hodnoty území, které budou v návrhu využity a posíleny.

 1. Rokytka a na ni vázaná přírodní území různého charakteru nabízejí prostor pro trávení volného času a relaxaci.
 2. Lokalita je velmi dobře obsloužena městskou veřejnou dopravou, která poskytuje dobré spojení s centrem Prahy a okolím.
 3. Území je napojeno na celoměstsky významné pěší cesty a cyklotrasy. Podél západní hranice území je vedena cyklostezka A26 spojující východní část Prahy s centrem města. Podél Rokytky vedou pěší stezky a hojně využívaná fitness stezka.
 4. Blízkost centra Starého Hloubětína se zámkem, kostelem, hostincem, komunitním centrem s knihovnou a další základní občanskou vybaveností.
 5. Nové lokální centrum a občanská vybavenost v lokalitě Saarinenova.
 6. Lokalita je napojena na funkční a dostatečně kapacitní dopravní a technickou infrastrukturu – komunikace a inženýrské sítě.
!Problémy území

Problémy, které se revitalizace snaží vyřešit nebo alespoň vytvořit podmínky pro jejich eliminaci v budoucnu.

 1. Areál stávající betonárny tvoří bariéru v území, je nutné jej obcházet.
 2. Okolí areálu je zanedbané a opuštěné, je zde řada nevyužitých pozemků.
 3. Stávající zástavba i areál betonárny jsou odděleny komunikacemi Poděbradskou a Kbelskou od Hloubětína, nefungují vazby na jeho historické centrum.
 4. Cyklostezka A26 je na vysokém náspu, tvoří bariéru v území a nástup na ni není komfortní.
 5. Rokytka a na ni vázaná zeleň a cesty dnes nejsou od východu dobře dostupné. Rokytka sama tvoří kvůli malému počtu lávek bariéru v prostupnosti území.
 6. Park Zahrádky je při pěkném počasí přelidněn a pěší vazby na zeleň podél Rokytky jižně od ulice Poděbradské nejsou komfortní.
 7. V lokalitě je nedostatek občanské vybavenosti, služeb, maloobchodu i míst pro setkávání obyvatel a komunitní aktivity.
 1. Nová čtvrť bude prostupná a přístupná veřejnosti všemi směry. Výrazně se tak zlepší dostupnost stanice metra Hloubětín nebo přístup k zelenému koridoru podél Rokytky i cyklotrasy A26 pro obyvatele z okolí. Vznikne nové propojení pro pěší a cyklisty s ulicí Konzumní.
 2. Nové bytové domy podél tramvajové trati budou navazovat svojí formou a výškou na stávající zástavbu v ulici Na Obrátce.
 3. Investor využije koeficient plochy dle územního plánu stavbou výškových bytových domů v jádru území. Většina pozemků tak zůstane nezastavěna, bude na nich založen veřejně přístupný park.
 4. Vznikne provázaný systém veřejných prostranství vysoké kvality, která poskytnou místa pro relaxaci v zeleni, posezení ve venkovních kavárnách nebo hru s dětmi.
 5. Bude zpřístupněn břeh a koryto Rokytky, na které bude vhodnou krajinářskou úpravou navazovat veřejný park založený v nové čtvrti.
 6. Parkovaní rezidentů bude umístěno pod zem tak, aby nezatěžovalo své okolí. Na povrchu vzniknou nová parkovací místa pro návštěvníky. Dopravní napojení nové čtvrti nezatíží existující ulice Na Obrátce a Saarinenova.
 7. Všechny domy budou mít v přízemí nebytové prostory s promyšleným mixem služeb a obchodů. Při ulici Poděbradské vznikne nová veřejná vybavenost, prostory pro obchody a služby včetně venkovních prostorů pro kavárny nebo trhy. Dojde tak k doplnění vybavenosti Hloubětína v blízkosti jeho historického centra.
 8. Na místě rozdvojení cyklostezky A26 vznikne nové veřejné prostranství pro setkávání a odpočinek s kioskem a občerstvením.
 9. Investor zrevitalizuje území mezi tramvajovou tratí a ulicí Na Obrátce. Vytvoří tak kultivované parkovací plochy se stejnou kapacitou jako dnešní zanedbané parkoviště. Nové parkovací plochy budou navazovat na zpevněný plácek u Poděbradské ulice a upravený zelený svah. Vznikne také nové propojení schodištěm i bezbariérovou rampou s ulicí Konzumní.
 10. Návrh revitalizace dále přispěje k naplňování strategických cílů hlavního města Prahy:
 • Je v maximální míře využit potenciál veřejné dopravy. Nové bydlení a občanská vybavenost vznikne ve vazbě na zastávky tramvaje a v docházkové vzdálenosti stanice metra.
 • Nové bydlení vzniká transformací průmyslového areálu, nedochází tak k rozpínání města do krajiny. Naopak v území vzniká nová kvalitní městská zeleň napojená na existující biokoridor.